Fler floraväktare behövs.
För att kunna bevara våra hotade växter krävs kunskap om var arten finns och vetskap om den ökar eller minskar. Floraväktarna är ett nätverk av naturintresserade personer som är med och följer våra hotade växter, i första hand kärlväxter. Med övervakning och rapportering ökar kunskapen om våra växter.
Vill du veta mer? Klicka här


Naturens kalender
Du kan bidra till klimatforskning och miljöövervakning!
Om du gillar att följa med i årstidskiftningarna i naturen kan du komma med i ett nätverk av så kallade fenologiväktare. Du rapporterar helt enkelt in dina vår- och hösttecken på naturenskalender.se eller med appen ”Naturens kalender”. Alla fenologiväktare följer en gemensam manual och därmed får dina observationer extra stort värde.
Tillsammans med andra kan du alltså bidra till en landsomfattande bild av årstidskiftningar i Sverige. En av klimatförändringens tydligaste effekter är att naturens kalender förändras, och med hjälp av dina observationer kan vi följa, förstå och förutse hur olika delar av landet påverkas.
Läs mer på: naturenskalender.se


Invasiva arter
Invasiva främmande arter är växter eller djur som med människans hjälp flyttats från sin ursprungliga miljö till en ny plats. Där har de spridit sig och orsakar allvarlig skada på ekosystem och människors hälsa. Invasiva arter kan också leda till stora ekonomiska
konsekvenser för enskilda markägare och samhället. Spridningen är ett av de största hoten mot biologisk mångfald och antalet invasiva främmande arter ökar i Sverige.
Det är ett komplext miljöproblem och för att få bukt med det måste myndigheter och privatpersoner hjälpas åt och samarbeta.
Bäst stoppar vi de invasiva arterna genom att arbeta förebyggande så att de inte kommer till Sverige eller sprids inom landet. De som ändå kommer hit måste snabbt upptäckas och bekämpas.
Den här broschyren riktar sig till dig som äger mark eller har trädgård. Här har vi samlat några av de invasiva främmande växtarterna som finns i Västernorrland samt vad du kan göra för att bekämpa dem.
Ladda ner PDF: http://medelpadsbotaniska.se/wp-content/uploads/2022/03/Broschyr-invasiva-arter-dubbel-upslag-971017-001-v1.pdf