Floraväkteri

Fler floraväktare behövs!

För att kunna bevara våra hotade växter krävs kunskap om var arten finns och vetskap om den ökar eller minskar. Floraväktarna är ett nätverk av naturintresserade personer som är med och följer våra hotade växter, i första hand kärlväxter. Med övervakning och rapportering ökar kunskapen om våra växter.

Floraväktaren följer sina valda arters utveckling på en eller flera lokaler genom återkommande besök som kan variera från årligen till var femte år. Merparten är kärlväxter som klassificerats som hotade enligt Sveriges rödlista.

Alla som är intresserade av växter och vår natur kan bli Floraväktare och hjälpa till i arbetet med att bevara våra blomsterrika miljöer och dess arter.

Svenska Botaniska Föreningen ansvarar för samordningen av Floraväkteriet på nationell nivå.
De regionala botaniska föreningarna sköter koordineringen ute i regionerna.

Vill du veta mer?

Kontakta vår regionala koordinator:
Olof Svensson
070-636 75 90; olof.l.svensson@telia.com